Wörterbuch Deutsch-Estnisch


Lektion 1 - 13


(ab) holen7ära `tooma - ära `tuua - toon ära
(hin)legen, (hin)stellen9asetama - asetada - asetan
12-jährig12kaheteist-aastane - kaheteist-aastase - kaheteist-aastast
2.Klasse12teine klass - teise klassi- teist klassi
20%-ig12kahekümne-protsendiline - kahekümne-protsendilise - kahekümne-protsendilist
ab (10 Uhr)10alates
Abend8`õhtu - `õhtu - `õhtut
Abendessen7õhtusöök - õhtusöögi - õhtu`sööki
abends, am Abend7õhtul
aber2aga
abfahren12`sõitma hakkama - `sõitma hakata - hakkan `sõitma
abholen10`vastu minema - `vastu minna - lähen `vastu
abholen10järele tulema - järele `tulla - tulen järele
abräumen5ära koristama - ära koristada - koristan ära
abschließen6lõpetama - lõpetada - lõpetan
Absender12saatja - saatja - saatjat
abstürzen13alla kukkuma - alla kukkuda - kukun alla
Aerobic6aeroobika - aeroobika - aeroobikat
Alkohol8alkohol - alkoholi - alkoholi
alle12tagant
alle2kõik - kõige - `kõike
also, folglich12sega
Altstadt12vanalinn - vanalinna - vana`linna
am besten12kõige parem
am liebsten13kõige meelsamini
am liebsten7kõige meelsamini
am Mittag7lõunal
Ampel12valgusfoor - valgusfoori - valgus`foori
an der Reihe sein9minu/tema kord olema
an, bei6juures
anderer; zweiter2teine - teise - teist - teised
Anfang11algus - alguse - algust
anfangen6alustama - alustada - alustan
angehören, gehören zu10alla kuuluma - alla kuuluda - kuuludan alla
angenehm10meeldiv - meeldiva - meeldivat
Angestellter, Kundenberater2klienditeenindaja - klienditeenindaja - klienditeenindajat
anhalten12`seisma `jääma - `seisma `jääda - jään `seisma
anhalten12peatama - peatada - peatan
ankommen10kohale `jõudma - kohale `jõuda - jõuan kohale
ankommen, eintreffen7saabuma - saabuda - saabun
ankommen, erreichen4jõudma - jõuda - jõuan
anmelden11`kirja panema - `kirja `panna - panen `kirja
annehmen7vastu võtma - vastu võtta - võtan vastu
Anschauen10vaatamine - vaatamise - vaatamist
anschließend7peale seda
anstellen9järjekorda asuma - järjekorda asuda - asun järjekorda
anstrengen, sich anstrengen11pingutama - pingutada - pingutan
Antibiotikum11antibiootikum - antibiootikumi - antibiootikumi
Antwort8vastus - vastuse - vastust
anziehen6selga panema - selga panna - panen selga
Anzug7ülikond - ülikonna - ülikonda
Apfel7õun - õuna - õuna
Apotheke11apteek - apteegi - ap`teeki
Appetit9isu - isu - isu
Arbeit7töö - töö - tööd
arbeiten4`töötama - `töötada - `töötan
Arbeitsgruppe8töögrupp - töögrupi - töö`gruppi
Arbeitsplatz8töökoht - töökoha - töö`kohta
Arbeitsplatz8tööplats - tööplatsi - tööplatsi
Arbeitstag7tööpäev - tööpäeva - `tööpäeva
Armer13vaesekene - vaesekese - vaesekest
Art10mood - moe - moodi
auch1ka
auf jeden Fall10igal juhul
Auf Wiedersehen1nägemiseni
auf6peal
auf7otsas
auf8üles
aufgehen [Mond], aufstehen, erheben4`tõusma - `tõusta - tõusen
aufräumen, putzen7koristama - koristada - koristan
Aufsatz5kirjand - kirjandi - kirjandit - kirjandid
Aufstehen13ärkemine - ärkemise - ärkemist
aufstehen7üles`tõusma - üles`tõusta - tõusen üles
aufstehen, sich erheben6püsti tõusma - püsti `tõusta - tõusen püsti
Auge13silm - silma - `silma
aus10lahti
aus, auf10ära
ausatmen11`välja `hingama - `välja hingata - `hingan `välja
Ausblick10vaade - `vaate - vaadet
Ausgang8väljapääs - väljapääsu - välja`pääsu
Ausgang, Tor (im Flughafen)3värav - värava - väravat
Ausland7välismaa - välismaa - välismaad
auspacken10lahti `pakkima - lahti `pakkida - pakin lahti
ausruhen, sich ausruhen11`välja `puhkama - `välja puhata - `puhkan `välja
aussehen7välja nägema - välja näha - välja näen
Aussprache6hääldamine - hääldamise - hääldamist
aussteigen12maha minema - maha `minna - lähen maha
auswendig lernen6pähe `õppima - pähe `õppida - õpin pähe
ausziehen (Kleidung)10ära `võtma - ära `võtta - võtan ära
Auto2auto - auto - autot
außerdem9peale selle, veel ...
Bach2oja - oja - oja
backen5küpsetama - küpsetada - küpsetan
Bahnhof12jaam - jaama - jaama
Bahnsteig12perroon - perrooni - per`rooni
bald10varsti
Ball8pall - palli - palli
Bank (zum sitzen)4pink - pingi -`pinki
Banknote, Schein9kupüür - kupüüri - kupüüri
Bauer1talunik - taluniku - talunikku
Bauernhof12talu - talu - talu
Baufirma10ehitusfirma - ehitusfirma - ehitusfirmat
Bauingenieur4raskekaalu`meister - ...`meistri - ...`meistrit
Baum, Holz2puu - puu - puud
beantworten, antworten6`vastama - vastata - `vastan
bedeuten6tähendama - tähendada - tähendan
befindlich, sich befindend13asuv - asuva - asuvat
befolgen (gehen)12`järgima - `järgida - `järgin
beginnen11hakkama - hakata - hakkan
beginnen, anfangen4`algama - alata - `algan
begleiten10`saatma - `saata - saadan
begrüßen5tervitama - tervitada - tervitan
Behandlungszimmer11vastuvõturuum - vastuvõturuumi - vastuvõtu`ruumi
beheimatet4pärit
beide7mõlemad
bekommen, erhalten, kommen zu; können7`saama - `saada - saan
benötigen9tarvis olema - tarvis olla - on tarvis
Berg3mägi - mäe - mäge
Bergspitze3mäetipp - mäetipu - mäe`tippu
Beruf4elukutse - elukutse - elukutest
Beschwerde11`kaebus - `kaebuse - `kaebust
beschwerlich, lästig10tülikas - tülika - tülikat
Besprechung8koosolek - koosoleku - koosolekut
Besprechungsraum8koosolekuruum - koosolekuruumi - koosoleku`ruumi
besser sein9parem olema - parem olla - on parem
besser12paremini
Besserung13paranemine - paranemise - paranemist
bestellen5tellima - tellida - tellin
Besuch8külaskäik - külaskäigu - külaskäiku
besuchen6külla tulema - külla tulla - tulen külla
besuchen8külastama - külastada - külastan
Betriebsleiter8ettevõttejuht - ettevõttejuhi - ettevõttejuhti
betrübt sein, traurig sein7kurrastama - kurrastada - kurrastan
Bett7voodi - voodi - voodit
Bild5pilt - pildi - `pilti
billig8odav - odava - odavat
billiger (ADV)9odavamalt
billiger9odavam - odavama - odavamat
bis (2 Uhr)10kuni
bitte3palun
bitten11paluma - paluda - palun
blass11kahvatu - kahvatu - kahvatut
bleiben, verbleiben7jääma - jääda - jään
Bleistift1pliiats - pliiatsi - pliiatsit
Blume2lill - lille - li`lle
Blutdruck11vererõhk - vererõhu - vere`rõhku
blühen4`õitsema - `õitseda - `õitsen
Bordkarte3pardakaart - pardakaardi - parda`kaarti
Brei10puder - pudru - putru
breit10lai
Brief5kiri - kirja - `kirja
Brille (PL)9prillid - prillide - prille
bringen, herholen5`tooma - ` tuua - toon
Brot5leib - leiva - `leiba
Bruder3vend - venna - venda
bunt2kirjud - * - *
Bus6buss - bussi - `bussi
Busbahnhof7bussijaam - bussijaama - bussijaama
Busch12põõsas - põõsa - põõsast
Busfahrer1bussijuht - bussijuhi - bussi`juhti
Busfahrkarte12bussipilet - bussipileti - bussipiletit
Bushaltestelle12bussi`peatus - bussi`peatuse - bussi`peatust
Butterbrot7võileib - võileiva - võileiba
böse10kuri - kurja - kurja
Bücherschrank6raamatukapp - raamatukapi - raamatu`kappi
Büro7büroo - büroo - bürood
Cafe13kohvik - kohviku - kohvikut
chinesisch8hiina - hiina - hiina
Computer8kom`puuter - kompuutri - kom`puutrit
Computer, Rechner8arvuti - arvuti - arvutit
da, dort4kohal
dabei haben9kaasas olema - kaasas olla - olen kaasas
dabei9kaasas
Dach13katus - katuse - katust
dahinter2seal taga
Dank1tänu - tänu - tänu
danke7aitäh
dann5siis
dass11et
Datum10kuupäev - kuupäeva - kuupäeva
dauern12`kestma - `kesta - kestan
decken5`katma - `katta - katan
dein3sinu
denn10sest
deshalb12sellepärast
Deutschlehrbuch6saks keele õpik - ... õpiku - ... õpikut
diese (PL)2need
dieser, diese, dieses1see
diktieren8dik`teerima - dik`teerida - dikteerin
direkt, gerade, geradeaus8otse
doch, ja7ju
doch, wohl8eks
dort1seal
Dose9purk - purgi - `purki
dran sein12kord olema - kord olla - on minu kord
draußen2väljas
draußen9õue
drehen, abbiegen12pöörama - pöörata - pööran
duften4`lõhnama - lõhnata - `lõhnan
durch, zu Ende6läbi
Durcheinander10segadus - segaduse - segadust
Dusche10dušš - duši - dušši
dürfen10tohtima - tohtida - tohin
dürfen; können4võima - võida - võin
E-mail8e-meil - e-meili - e-meili
ebenso9niisama
Ecke8nurk - nurga -nurka
Ehegatte5abikaasa - abikaasa - abikaasat
eigener/e/es5oma
einatmen11`sisse `hingama - `sisse hingata - `hingan `sisse
einer nach dem anderen11järjekorras
Einheimischer12kohalik - kohaliku - koha`likku
einige2mõned
Einkauf9sisseost - sisseostu - sisse`ostu
einkaufen9sisseost tegema - sisseost teha - teen sisseost
Einkaufswagen9ostukäru - ostukäru - ostukäru
einladen10`külla `kutsuma - `külla `kutsuda - kutsun `külla
Einladung10küllakutse - külla`kutse - küllakutset
einnehmen11`sisse `võtma - `sisse `võtta - võtan `sisse
einpacken9sisse `pakkima - sisse pakkida - pakin sisse
eins3üks
einsammeln7kokku korjama - kokku korjata - korjan kokku
einsteigen12`peale tulema - `peale `tulla - `tulen `peale
einverstanden sein13nõus olema - nõus olla - olen nõus
Einzelkarte12üksikpilet - üksikpileti - üksikpiletit
Eis, Speiseeis9jäätis - jäätise - jäätist
Eisenbahn, Zug3rong - rongi - `rongi
Elternteil3vanaema - vanaema - vanaema
Empfang10vastuvõtt - vastuvõtu - vastuvõttu
Ende6lõpp - lõpu - `lõppu
enden4`lõppema - `lõppeda - lõpen
endlich12lõpuks
entgegen10vastu
entlang12mööda
entschuldigen, sich entschuldigen8vabandama - vabandada - vabandan
Entschuldigung12vabandust
Erdkunde3geograafia - geograafia - geograafiat
Erdkunde6maa`teadus - maa`teaduse - maa`teadust
Erdkundeunterricht3geograafia tund - geograafia tunni - geograafia `tundi
Erfolg - Glück12edu - edu - edu
erholen, ruhen, sich ausruhen7puhkama - puhata - puhkan
erinnern5mäletama - mäletada - mäletan
erklingen5kõlama - kõlada - kõlan
erkälten13külmetama - külmetada - külmetan
Erkältung11külmetus - külmetuse - külmetust
erreichbar9kättesaadav - kättesaadava - kättesaadavat
erst, noch, wirklich8alles
erster/e/es4esimene - esimese - esimest
Erwachsene10täis`kasvanu - täis`kasvanu - täis`kasvanut
erzählen, reden, unterhalten5`rääkima - `rääkida - räägin
erzählen, unterhalten, berichten5jutustama - jutustada - jutustan
essen machen5süüa tegema - süüa teha - teen süüa
Essen10söök - söögi - `sööki
essen5`sööma - `süüa - söön
Essen, Gericht5toit - toidu - `toitu
Estnischunterricht3eesti keele tund - eesti keele tunni - eesti keele `tundi
etwas10veidi
etwas7midagi
etwas9natuke
euer3teie
Exkursion9ekskursioon - ekskursiooni - ekskursiooni
Fach6aine - `aine - ainet
Fahne, Flagge3lipp - lipu - li`ppu
fahren, abfahren4`sõitma - `sõita - sõidan
Fahrende, Reisende12`sõitja - `sõitja - `sõitjat
Fahrkarte12pilet - pileti - piletit
Fahrkarte12sõidupilet - sõidupileti - sõidupiletit
Fahrplan12sõiduplaan - sõiduplaani - sõidu`plaani
Fahrrad12jalgratas - jalgratta - jalgratast
Fahrt12sõit - sõidu - `sõitu
fallen13kukkuma - kukkuda - kukun
falsch (ADV)12valesti
falsch sein12valesti olema - valesti olla - olen valesti
falsch12vale - vale - valet
Familie4pere - pere - peret
Familienfest4perepidu - perepeo - perepidu
Familienkarte12perepilet - perepileti - perepiletit
fangen9püüdma - püüda - püüan
farbig3värviline - värvilise - värvilist
fast alle2peaaegu kõik
fast11peaaegu
faulenzen4`laisklema - laiselda - `laisklen
fehlen11`kaebama - kaevata - `kaeban
fehlen, bedürfen - (etwas) fehlt, ist los11viga olema - viga olla - on viga
feiern (2)8pidama - pidada - pean
Ferien7puhkus - puhkuse - puhkust
Fernsehen5tele`viisor - tele`viisori - tele`viisorit
fernsehen7televiisorit `vaatama - ... vaadata - ... `vaatan
fertig machen10`valmis tegama - `valmis teha - teen `valmis
fertig machen6ära tegema - ära teha - teen ära
fertig sehen9lõpuni vaatama - lõpuni vaadata - vaatan lõpuni
fertig sein10valmis olema - valmis olla - olen valmis
fertig10valmis
Fest4pidu - peo - pidu
Festtag4pidupäev - pidupäeva - pidu`päeva
Fieber senkend11palavikuvastane - palavikuvastase - palavikuvastast
Fieber11palavik - palaviku - `palavikku
Film9film - filmi - filmi
finden6`leidma -`leida - leian
Fisch7kala - kala - kala
Fleisch9liha - liha - liha
Fleischtheke9lihalett - lihaleti - liha`letti
fliegen7lendama - lennata - lendan
Flug3lend - lennu - `lendu
Flughafen8lennujaam - lennujaama - lennujaama
Fluss3jõgi - jõe - jõge
Flöte5flööt - flöödi - `flööti
FP1kas
Frage6küsimus - küsimuse - küsimust
fragen7küsima - küsida - küsin
Frau10proua - proua - prouat
Frau, Ehefrau1naine - naise - `naist
Frauenhut7kaabu - kaabu - kaabut
frei haben9vaba olema - vaba olla - olen vaba
frei8vaba - vaba - vaba
freimachen11vabaks tegema - vabaks teha - teen vabaks
Freitag7reede - reede - reedet
Freund2sõber - sõbra - sõ`pra
Freundin2sõbranna - sõbranna - sõbrannat
Friedhof10surnuaed - surnuaia - surnuaeda
frisch9`värske - `värske - `värsket
fröhlich4lõbus - lõbusa - lõbusat
früh7vara
Frühstück7hommikusöök - hommikusöögi - hommiku`sööki
frühstücken7hommikust `sööma - hommikust `süüa - söön hommikust
Fuß13jalg - jala - jalga
Fußball9jalgpall - jalgpalli - jalgpalli
fühlen11`katsuma - `katsuda - katsun
für10eest
für10jaoks
fürchten, sich fürchten13kartma - karta - kardan
füttern10söötma - sööta - söödan
Gabel8`kahvel - `kahvli - `kahvlit
ganz13kogu
ganz5terve
ganz7täitsa
Garten; Zaun10aed - aia - aeda
Gasheizung10gaasiküte - gaasi`kütte - gaasikütet
Gast7külaline - külalise - külalist
geben6`andma - `anda - annan
geboren5sündinud
Geburtstag7sunnipäev - sunnipäeva - sunnipäeva
Geburtstag9sünnipäev - sünnipäeva - sünnipäeva
Gebäude2hoone - h`oone - hoonet
gefallen, gerne mögen9`meeldima - `meeldida - meeldin
Gefäß; Ratschlag11nõu - nõu - nõu
gegen, ungefähr, etwa10paiku
gegenüber12vastas
Gehen13käimine - käimise - käimist
gehen4`käima - `käia - käin
gehen4minema - `minna - lähen
gehören10`kuuluma - `kuuluda - `kuulun
Geld7raha - raha - raha
gelingen9õnnestuma - õnnestuda - õnnestun
gelten12kehtima - kehtida - kehtin
Gemüse9juurvili - juurvilja - juur`vilja
Gemüsestand9juurviljalett - juurviljaleti - juurvilja`letti
genau (ADV)8täpselt
genauso10samamoodi
Gepäck7pagas - pagasi - pagasit
gerade2sirged - * - *
gerade, jetzt4just
gerne (ADV)4meelsasti
Geschenk10kingitus - kingituse - kingitust
Geschichte5lugu - loo - lugu
Geschichte6ajalugu - ajaloo - ajalugu
Geschmack9maitse - maitse - maitset
geschwollen13paistes
Geschäft, Handlung9äri - äri - äri
Gesicht13nägu - näo - nägu
Gespräch13jutt - jutu - juttu
Gespräch13vestlus - vestluse - vestlust
gestern8eile
gesund (ADV)4terve
gewinnen4`võitma - `võita - võidan
gewinnen9võima - võida - võin
gewöhnlich, in der Regel (ADV)13tavaliselt
Glas6klaas - klaasi - klaasi
glauben8`arvama - arvata - `arvan
Gleis12rada - raja - rada
Glocke4kelluke - kellukese - kellukest
Grenze12piir - piiri - piiri
Grippe11gripp - gripi - `grippi
groß1suur - suure - suurt
groß, hoch10kõrge - kõrge - kõrget
Grundschule7algkool - algkooli - alg`kooli
größer7suurem - suurema - suuremad
grün2rohelised - * - *
gründlich (ADV)12põhjalikult
gründlich10korralikult
gründlich12põhjalik - põhjaliku - põhjalikku
Gurke9kurk - kurgi - `kurki
gut! schön!9olgu
gut1hästi
Guten Tag1tere; tere päevast
Gymnasium7`gümnaasium - `gümnaasiumi - `gümnaasiumi
Hafen12sadam - sadama - sadamat
halb; Seite9pool - poole - poolt
Hals11kurk - kurgu - `kurku
Halsschmerzen11kurguvalu - kurguvalu - kurguvalu
halten, schonen10hoidma - hoida - hoian
Hammelfleisch9lambaliha - lambaliha - lambaliha
Hammer10haamer - haamri - haamrit
Hand6käsi - käe - kätt
Handschuh7kinnas - kinda - kinnast
Hauptstraße2peatänav - peatänava - peatänavat
Haus2maja - maja - maja
Hausaufgaben5kodused ülesanded - koduste ülesannnete - koduseid ülesandeid
heben, erheben6tõstma - tõsta - tõstan
Heimatland4kodumaa - kodumaa - kodumaad
heimlich (ADV)8salaja
heiraten9abielluma - abielluda - abiellun
heizen10`kütma - `kütta - kütan
heiß (ADV)4kuumalt
heiß2palav - * - *
helfen6`aitama - aidata - `aitan
her, herbei4kohale
heraus strecken11välja ajama - välja ajada - ajan välja
herausholen, herausnehmen6välja `võtma - välja `võtta - võtan välja
Herbst7sügis - sügise - sügist
herein, hinein8sisse
hereinbitten10`sisse `kutsuma - `sisse `kutsuda - kutsun `sisse
Herr1härra - härra - härrat
herum12ümber
heute1täna
heutig6tänane - tänase - tänast
hier1siin
hin und zurück12edasi - tagasi
hinab, herunter, auf der Erde12maha
hinaufsteigen11peale ronima - peale ronida - ronin peale
hinaus10välja
hinausgehen10`välja minema - `välja `minna - lähen `välja
hinbringen7viima - viia - viin
hinein schauen10sisse `vaatama - sisse vaadata - `vaatan sisse
hineingehen10`sisse minema - `sisse `minna - lähen `sisse
hinten3taga
hinter10järele
hoch (ADV)4kõrgele
hoch (ADV)4kõrgust
Hochgehen10ülesminemine - ülesminemise - ülesminemist
Hochschule, Universität1üli`kool' - ülikool'i - üli`kool'i
Hochsprungmeisterin4kõrgushüppe `meister - `meistri - `meistrit
hoffen9lootma - loota - loodan
Hose (PL)6püksid - pükste - pükse
Hund5koer - koera - `koera
Hunger8nälg - nälja - nälga
husten11köhima - köhida - köhin
Hustenmittel11köharohi - köharohu - köha`rohtu
Hähnchenfleisch9kanaliha - kanaliha - kanaliha
Hähnchenschenke9kanakoib - kanakoiva - kana`koiba
hören, zuhören; abhören5`kuulama - kuulata - `kuulan
ich mag6minule meeldib
ihr seid2te olete
ihr2teie
immer4alati
immer8koguaeg
in der Nähe10ligadal
in der Nähe12lähedal
Insel7saar - saare - saart
interessieren5huvitama - huvitada - huvitan
irgendein8mingi - mingi - mingit
irgendwoher11kuskilt
ja1jah
ja, freilich; so8nii
Jahr11aasta - aasta - aastat
jeden Morgen13igal hommikul
jeder6iga - iga - iga
jemand, irgendeiner4keegi - kellegi - kedagi
jetzt1praegu, nüüd
jetzt, nun10nüüd
Jubiläum10juubel - juubeli - juubelit
Junge1`poiss - poisi - `poissi
Kaffee5kohv - kohvi - kohvi - kohvid
Kapitel, Abschnitt6peatükk - peatüki - peatükki
kaputt13katki
Karte (eines Kartenspiels)5kaart - kaardi - `kaarti
Kartoffel10kartul - kartuli - kartulit
Kasse, Schalter9kassa - kassa - kassat
Katze7kass - kassi - kassi
kaufen, einkaufen5`ostma - `osta - ostan
kein einziger13ühtegi
kennen; fühlen5tundma - tunda - tunnen
kilo9kilo - kilo - kilo
Kind bekommen9laps saama - laps saada - saan laps
Kindergarten7lasteaed - lasteaia - laste`aeda
Kiosk13kiosk - kioski - kioskit
klagen, sich beklagen11kaebama - kaevata - kaeban
Kleid6kleit - kleidi - kleiti
klingeln6helisema - heliseda - helisen
klingeln, anrufen, telefonieren4helistama - helistada - helistan
klopfen8koputama - koputada - koputan
Kochen (etw.)5keetma - keeta - keedan
kochen10`toitu valmistama - `toitu valmistada - valmistan `toitu
Koffer6kohver - kohvri - kohvrit
kommen4tulema - `tulla - tulen
kompliziert12komplitseeritud - komplitseeritu - komplitseeritut
Kontrolle11kontroll - kontrolli - kon`trolli
kontrollieren12kon`trollima - kon`trollida - kontrollin
Kopf11pea - pea - pead
kosten, bezahlen9`maksma - `maksta - maksan
krank sein11haige olema - haige olla - olen haige
krank werden9haigeks jääma - haigeks jääda - jään haigeks
krank; Kranker11`haige - `haige - `haiget
Kreditkarte9krediitkaart - krediitkaardi - krediit`kaarti
Kreuz3rist - risti - `risti
Kreuzung12risttee - risttee - risteed
Krone9kroon - krooni - krooni
kronig, Kronen-9kroonine - kroonise - kroonist
kräftig, stark9tugev - tugeva - tugevat
kräftiger9tugevam - tugevama - tugevamat
Kuchen5kook - koogi - `kooki
Kunde8klient - kliendi - `klienti
Kunde, Käufer9ostja - ostja - ostjat
kurz vor / nach (7 Uhr)10veidi enne / peale (seitset)
kurz10korra, korraks
kämmen12kammima - kammida - kammin
Käse8juust - juustu - `juustu
Käsetheke9juustulett - juustuleti - juustuletti
können6oskama - osata - oskan
Kühlschrank6külmkapp - külmkapi - külmkappi
kürzer12lühem - lühema - lühemat
lachen4`naerma - `naerda - naeran
Land, Länder3maa (maad) - maa - maad
landen8maanduma - maanduda - maandun
Landkarte3maakaart - maakaardi - maa`kaarti
lang8pikk - pika - `pikka
lange, lange andauernd (ADV)4kaua
Langläuferin4pikamaa`jooksja - pikamaa`jooksja - pikamaa`jooksjat
langweilig9igav - igava - igavat
Lastwagen2veoauto - veoauto - veoautot
laufen4`jooksma - `joosta - jooksen
laut (ADV)4kõvasti
laut12kõva - kõva - kõva
laut, lärmig2kärarikas - * - *
Lebensmittel7toiduaine - toidu`aine - toiduainet
lecker8`maitsev - `maitsva - `maitsvat
leer9tühi - tühja - `tühja
legen6panema - panna - panen
Lehrbuch6õpik - õpiku - õpikut
Lehrer1õpetaja - õpetaja - õpetajat
leicht11`kerge - `kerge - `kerget
leider1kahjuks
leihen7laenama - laenata - laenan
leise (ADV)4vaikselt
Leiter11redel - redeli - redelit
Leiter8juht - juhi - juhti
lernen5`õppima - `õppida - õpin
lesen5lugema - lugeda - loen
leuchten [Sterne]4helendama - helendada - helendan
lieben5armastama - armastada - armastan
lieber13meelsamini
lieber; besser, rechter9parem
Lied5laul - laulu - `laulu
liegen bleiben13lamama `jääma - lamama `jääda - jään lamama
liegen13lamama - lamada - laman
links gehen12vasakule minema - vasakule minna - lähen vasakule
links5vasakul
Liter11`liiter - `liitri - `liitrit
Lunge11kops - kopsu - `kopsu
Lust haben, mögen7viitsima - viitsida - viitsin
Läufer12jooksja - jooksja - jooksjat
Löffel11lusikas - lusika - lusikat
Löffelvoll11lusikatäis - lusikatäie - lusikatäit
machen, tun4tegema - teha - teen
Mal4kord - korra - korda
malen10maalima - maalida - maalin
malen5joonistama - joonistada - joonistan
manchmal7mõnikord
Mandel11`mandel - `mandli - `mandlit
Mann1`mees - mehe - `meest
Mantel7mantel - mantli - mantlit
Markt7turg - turu - `turgu
Marktplatz12turuplats - turuplatsi - turu`platsi
Marmelade13moos - moosi - `moosi
Mathematikarbeit9matemaatikatöö - matemaatikatöö - matemaatikatööd
Medikament11rohi - rohu - `rohtu
Meer3meri - mere - `merd
mehr5enam
mehrere7mitu
mein3minu
meist, überwiegend, zumeist13enamjaolt
meiste7enamusele
meistens13enamasti
Mensch4inimene - inimese - inimest
messen11`mõõtma - `mõõta - mõõdan
Messer8nuga - noa - nuga
Meter12`meeter - `meetri - `meetrit
mich, dich, sich, uns, euch13ennast
Mietwohnung10üüri`korter - üüri`korteri - üüri`korterit
Mietwohnung10üürikorter - üürikorteri - üürikorterit
Milch6piim - piima - piima
mild9mahe - maheda - mahedat
mindestens11vähemalt
Minute10minut - minuti - minutit
mit was?4millega?
mit welchem6millisega
mit5kaasa
mitbringen5kaasa `tooma - kaasa `tuua - toon kaasa
mitbringen8`kaasa `võtma - `kaasa `võtta - võtan `kaasa
Mitglied4liige - liikme - liiget
mitkommen8kaasa tulema - kaasa tulla - tulen kaasa
Mittag; Süden8lõuna - `lõuna - lõunat
Mittagessen7lõunasöök - lõunasöögi - lõuna`sööki
Mittagszeit8lõunaaeg - lõunaaja - lõuna`aega
Moment8moment - momendi - mo`menti
Mond4kuu - kuu - kuud
Morgen6hommik - hommiku - hommikut
morgendlich10hommikune - hommikuse - hommikust
morgens13hommikuti
morgens, am Morgen7hommikul
Mund11suu - suu - suud
Musik5muusika - muusika - muusikat
Muttersprache4emakeel - emakeele - emakeelt
Mädchen1tüdruk - tüdruku - tüdrukut
Männerhut7kübar - kübara - kübarat
Märchen8muinasjutt - muinasjutu - muinasjuttu
mündlich6`suuline - `suulise - `suulist
Münze9münt - mündi - `münti
müssen, brauchen9vaja olema - vaja olla - olen vaja
müssen, sollen (1)7pidama - pidada - pean
Mütze6müts - mütsi - mütsi
nach Hause4koju
nach, hinein, hinauf; ohne, außer8peale
nach, wegen8pärast
Nachbarin9`naaber - `naabri - `naabrit
nachdenken6järele `mõtlema - järele mõelda - `mõtlen järele
Nachmittag7pärastlõuna - pärast`lõuna - pärastlõunat
nachmittags, am Nachmittag7pärastlõunal
Nachname3perekonnanimi - perekonnanime - perekonnanime
nachschlagen, nachschauen6järele `vaatama - järele vaadata - `vaatan järele
Nacht8öö - öö - ööd
Name3nimi - nime - nime
Nationalität7rahvus - rahvuse - rahvust
natürlich9loomulikult
nebenan, neben4kõrval
NEG~sein10pole
nehmen6`võtma - `võtta - võtan
nein1ei
nennen11nimetama - nimetada - nimetan
nett, fein, toll4tore - toreda - toredat
nett, hübsch4kena - kena - kena
Neuigkeit7uudis - uudise - uudist
nicht sein1ei ole
nicht weit10mitte kaugel
nicht1mitte
nichts, keine Ursache7pole midagi
nie8kunagi
niemand4mitte keegi - ... kellegi - ... kedagi
noch einmal11veelkord
noch5veel
Norden13põhi - põhja - `põhja
Norden, nördlicher Teil13põhjaosa - põhjaosa - põhjaosa
normal (ADV)7normalselt
Notizblock1märkmik - märkmiku - märkmikku
Nummer8number - numbri - numbrit
nun10no
nur2ainult
nächster9`järgmine - `järgmise - `järgmist
nähen12õmblema - õmmelda - õmblen
nötig10vajalik - vajaliku - vaja`likku
nötig13vaja
nützlich (ADV)12kasulikult
nützlich12kasulik - kasuliku - kasulikku
oben5üleval
Oberkörper11ülakeha - ülakeha - ülakeha
Obst 9puuvili - puuvilja - puu`vilja
obwohl11kuigi
oder8või
Ofen13ahi - ahju - `ahju
oft4tihti
ordentlich11korralik - korraliku - korralikku
Ozean3`ookean - `ookeani - `ookeani
packen9`pakkima - `pakkida - pakin
Paprika9paprika - paprika - paprikat
parken9`parkima - `parkida - pargin
Parkplatz9parkimisplats - parkimisplatsi - parkimis`platsi
Party7peo - peo -peod
Pass3pass - passi - `passi
passend, pünktlich12`täpne - `täpse - `täpset
passieren, geschehen13juhtuma - juhtuda - juhtun
Patient11patsient - patsiendi - pa`tsienti
Pause6vahetund - vahetunni - vahe`tundi
Pfefferminze6piparmünt - piparmündi - piparmünti
pfeifen12vilistama - vilistada - vilistan
Pflanze4taim - taime - `taime
Photo10foto - foto - fotot
photographieren10pilti tegema - pilti teha - teen pilti
Plan10plaan - plaani - plaani
planen10`plaanima - `plaanida - plaanin
Planung10`plaanimine - `plaanimise - `plaanimist
Planung8pla`neerimine - pla`neerimise - pla`neerimist
Platz9koht - koha - `kohta
Poliklinik10polikliinik - polikliiniku - polikliinikut
Politik6poliitika - poliitika - poliitikat
Post8post - posti - posti
Preis7hind - hinna - hinda
privat10pri`vaatne - pri`vaatse - pri`vaatset
Problem8probleem - probleemi - probleemi - probleeme
Projekt8projekt - projekti - `projekti
Projektleiter8projektijuhataja - projektijuhataja - projektijuhatajat
Prozent12protsent - protsendi - pro`tsendi
Puls11pulss - pulsi - `pulssi
Quadrat3ruut - ruudu - `ruutu
Querstraße12põiktänav - põiktänava - põiktänavat
Rabatt, Ermäßigung12soodustus - soodustuse - soodustust
Radio5raadio - raadio - raadiot
Rand9serv - serva - `serva
Rasierapparat13habemeajamisaparaat - ...aparaadi - ...apa`raati
rasieren13raseerima - raseerida - raseerin
raten11soovitama - soovitada - soovitan
rauchen10suitsema - suitseda - suitsen
rauchen5suitsetama - suitsetada - suitsetan
Raum8ruum - ruumi - ruumi
rechnen6arvutama - arvutada - arvutan
rechts gehen12paremale minema
rechts5paremal
Regal9riiul - riiuli - riiulit
Regen9vihm - vihma - vihma
Regenmantel10vihma`mantel - vihma`mantli - vihma`mantlit
Regenschirm10vihmavari - vihmavarju - vihma`varju
regnen11vihma saama - vihma saada - saan vihma
regnen4sadama - sadada - sajan
reichen10`piisama - piisata - `piisan
Reise4reis - reisi - `reisi
Reisebüro7reisibüroo - reisibüroo - reisibürood
Reiseleiter, Reiseführer3giid - giidi - `giidi
reisen7reisima - reisida - reisin
Reisender12reisija - reisija - reisijat
reparieren13parandama - parandada - parandan
Republik9vabariik - vavariigi - vabariki
richtig13õige - õige - õiget
richtig8õigesti
Rindfleisch9loomaliha - loomaliha - loomaliha
ringen4`maadlema - maadelda - `maadlen
Ringer4`maadleja - `maadleja - `maadlejat
Rock7seelik - seeliku - seelikut
Rose4roos - roosi - `roosi
Rucksack7seljakott - seljakoti - seljakotti
rufen; einladen5`kutsuma - `kutsuda - kutsun
Ruhe10rahu - rahu - rahu
ruhig8rahulik - rahuliku - rahulikku
ruhig, in Ruhe (ADV)4rahulikult
ruhiger11rahulikum - rahulikuma - rahulikumat
Runde6ring - ringi - ringi
rückwärts13tagurpidi
S-Bahn7tramm - trammi - trammi
Sache9asi - asja - `asja
Saft7mahl - mahla - mahla
sagen6`ütlema - öelda - `ütlen
Salat5salat - salati - salatit - salatid
satt sein, [Bauch ist voll]5kõht on täis
Satz6lause - `lause - lauset
schade1kahju
Schaden, Fehler11viga - vea - viga
Schaffner12piletikontrolör - piletikontrolöri - piletikontrolöri
Schal6sall - salli - salli
schauen5`vaatama - vaadata - `vaatan
Schein9paberraha - paberraha - paberraha
scheinen [Sonne]4`paistma - `paista - paistan
schenken7kinkima - kinkida - kingin
schieben9`lükkama - lükata - `lükkan
Schiff7laev - laeva - laeva
Schlacht9lahing - lahingu - lahingut
schlafen gehen10magama minema - magama minna - lähen magama
schlafen4magama - magada - magan
Schlange9järjekord - järjekorra - järje`korda
schlecht (ADV)12halvasti
schlecht fühlen11halvasti `tundma - halvasti `tunda - tunnen halvasti
schlecht12halb - halva - halba
Schlüssel7võti - `võtme - võtit
schmecken7`maitsema - `maitseda - maitsen
schmerzhaft13valus - valusa - valusat
schmutzig, schwarz10must - musta - `musta
Schnee12lumi - lume - lund
schneiden9`lõikama - lõigata - `lõikan
schnell (ADV)4kiiresti
schnell7kiire - kiire - kiiret
Schnellstraße (Autobahn)3kiirtee - kiirtee - kiirteed
Schnellzug12kiirrong - kiirongi - kiir`rongi
Schnupfen11nohu - nohu - nohu
schon4juba
schonen11ennast `hoidma - ennast `hoida - hoian ennast
schreiben; verschreiben5kirjutama - kirjutada - kirjutan
Schreibtisch11kirjatuslaud - kirjatuslaua - kirjatus`lauda
schreien12karjuma - karjuda - karjun
Schuh7king - kinga - `kinga
Schuld7süü - süü - süüd
Schule1`kool' - kool'i - `kool'i
Schulgebäude6koolimaja - koolimaja - koolimaja
Schulhof6koolihoov - koolihoovi - kooli`hoovi
Schweinefleisch9sealiha - sealiha - sealiha
schwellen11`paisuma - `paisuda - `paisun
schwimmen4ujuma - ujuda - ujun
Schwimmer4ujuja - ujuja - ujujat
schälen (Kartoffeln)10`koorima - `koorida - koorin
Schüler1õpilane - õpilase - õpilast
See3järv - järve - `järve
sehen5nägema - näha - näen
sehr4väga
sein, ihr3tema
sein: ich bin, du bist, wir sind, ihr seid1olema: olen, oled, oleme, olete
sich anfühlen7tunduma - tunduda - tundun
sich anziehen7end riidesse panema - end riidesse panna - panen end riidesse
sich aufhalten, befinden7asuma - asuda - asun
sich aufschreiben11kirja panema ennast - kirja panna ennast - panen ennast kirja
sich beeilen7kiirustama - kiirustada - kiirustan
sich beschäftigen4tegelema - tegeleda - tegelen
sich freuen7rõõmustama - rõõmustada - rõõmustan
sich fühlen7end tundma - end tunda - tunnen end
sich kämmen7end kammima - end kammida - kammin end
sich rasieren13habet ajama - habet ajada - ajan habet
sich rasieren7end raseerima - end raseerida - raseerin end
sich sorgen, sich Sorgen machen7muretsema - muretseda - muretsen
sich treffen (mit)7`kohtuma - `kohtuda - kohtun
sich unterhalten10vestlema - vestelda - vestlen
sich waschen7end pesema - end pesta - pesen end
sich wohlfühlen10mugavalt tundma - mugavalt tunda - tunnen mugavalt
sich überanstrengen11üle pingutama - üle pingutada - pingutan üle
sich12end
sicher7`kindlasti
sicher, zuverlässig10kindel - kindla - kinlat
singen (Lied)5`laulma - `laulda - laulan
sitzen, setzen, sich setzen, Platz nehmen4`istuma - `istuda - istun
Sitzplatz13istekoht - istekoha - iste`kohta
Socke7sokk - soki - sokki
sofort, gleich4kohe
Sommer7suvi - suve - suve
Sommerfest4suvepidu - suvepeo - suvepidu
Sommerhaus7suvila - suvila - suvilat
Sonne4päike - päikese - päikest
Sorge7mure - mure - muret
Sorte7sort - sordi - `sorti
sowieso10niikuinii
spazieren gehen4jalutama - jalutada - jalutan
Spiegel13peegel - peegli - peeglit
spielen5`mängima - `mängida - mängin
Spielsache7mänguasi - mänguasja - mängu`asja
Sport machen11sporti tegema - sporti teha - teen sporti
Sportverein4spordiklubi - spordiklubi - spordiklubi
Sportwagen2sportauto - sportauto - sportautot
Sprache, Zunge6keel - keele - keelt
springen4`hüppama - hüpata - `hüppan
spät7hilja
spät8hiline - hilise - hilist
später Abend12hilisõhtu - hilisõhtu - hilisõhtut
Staat10riik - riigi - riiki
staatlich10`riiklik - riikliku - riik`likku
Stadtpark10linnapark - linnapargi - linna`parki
Stadtzentrum12kesklinn - kesklinna - kesk`linna
Station12`peatus - `peatuse - `peatust
stehen4`seisma - `seista - seisan
steigen, klettern13ronima - ronida - ronin
Stein6kivi - kivi - kivi
Stern4täht - tähe - `tähte
Stiefel7saabas - saapa - saabast
still6`vaikne - `vaikse - `vaikset
Straße2tänav - tänava - tänavat
Straßenseite12tänavapool - tänavapoole - tänava`poolt
Student1tudeng - tudengi - tudengit
Stunde, Unterrichtsstunde3tund - tunni - `tundi
Stäbchen8pulk - pulga - `pulka
stören6segama - segada - segan
Störung8tülitamine - tülitamise - tülitamist
Stück9tükk - tüki - `tükki
suchen5`otsima - `otsida - otsin
Supermarkt9supermarket - supermarketi - supermarketit
Süden, südlicher Teil13lõunaosa - lõunaosa - lõunaosa
Südestland12Lõuna-Eesti
Tag4päev - päeva - `päeva
tanzen4`tantsima - `tantsida - tantsin
Tasche6kott - koti - `kotti
tatsächlich12tegelikult
Taxi4takso - takso - taksot
Taxistand12takso`peatus - takso`peatuse - takso`peatust
Tee5tee - tee - teed
Telefon9telefon - telefoni - telefoni
Telefongesellschaft8telekommunikatsioonifirma - telekommunikatsioonifirma - telekommunikatsioonifirmat
Telefonnummer4telefoninumber - telefoninumbri - telefoninumbrit
Telekomunikation8telekommunikatioon - telekommunikatiooni - telekommunikatiooni
Teller6taldrik - taldriku - taldrikut
teuer, lieb9kallis - `kalli - kallist
Text6tekst - teksti - teksti
Theatervorführung12teatrietendus - teatrietenduse - teatrietendust
Theke9lett - leti - letti
Thunfisch9tuunikala - tuunikala - tuunikala
tief11sügav - sügava - sügavat
Tiefland3madalmaa - madalmaa - `madalmaad
Toilette8tualett - tualeti - tualetti
Tomate9tomat - tomati - tomatit
Torte6tort - tordi - torti
Tourist2turi`st - turisti - turi`sti
Tragetasche9kandekott - kandekoti - kande`kotti
Training6treening - treeningu - treeningut
Traum 13uni - une - und
traurig9kurb - kurva - kurba
Treffen8`kohtumine - `kohtumise - `kohtumist
treffen, begegnen9`kohtama - kohata - `kohtan
Treffen, Versammlung4kokkutulek - kokkutuleku - kokkutulekut
Treppensteigen10trepist ülesminemine - ... üleminemise - ... üleminemist
trinken5`jooma - `juua - joon
trotzdem, dann eben13siiski
träumen4unistama - unistada - unistan
tschüss13tšau
Tun, Machen9tegemine - tegemise - tegemist
Uhr4kell - kella - kella
um (5 Uhr)10kell 5
um die Mittagszeit8lõunaajal
umsteigen12`ümber `istuma - `ümber `istuda - istun `ümber
Umstände machen10tüli tegema - tüli teha - teen tüli
Unabhängigkeit9iseseisvus - iseseisvuse - iseseisvust
unaufgeräumt10segamini
und1ja
ungefähr10umbes
unten5all
unter12hulga
unter; herunter10alla
untergehen [Sonne]4`loojuma - `loojuda - `loojun
Unternehmen, Betrieb8ettevõtt - ettevõtu - ettevõttu
Unterricht, Stunden (PL)1tun'nid - `tun'dide - tun'de
unterrichten13õpetama - õpetada - õpetan
Unterrichtsstoff6tunni materjal - tunni materjali - tunni materjali
untersuchen11läbi `vaatama - läbi vaadata - `vaatan läbi
Vater werden9isaks saama - isaks saada - saan isaks
verantwortungsvoll8vastutusrikas - vastutus`rikka - vastutusrikast
Verein4klubi - klubi - klubi
Vereinsmitglied4klubiliige - klubiliikme - klubiliiget
vergessen6unustama - unustada - unustan
Verkäuferin1müüja - müüja - müüjat
verlassen9`lahkuma - `lahkuda - lahkun
verlaufen, ablaufen, vorbeigehen4mööduma - mööduda - möödun
verloren gehen, verschwinden7kaduma - kaduda - kaon
verpassen12maha `jääma - maha `jääda - jään maha
versammeln10kogunema - koguneda - kogunen
Verschluss6lukk - luku - lukku
versprechen; erlauben11lubama - lubada - luban
verspäten8hilinema - hilineda - hilinen
verstauchen13nikastama - nikastada - nikastan
verstauchen13vära nikastama - vära nikastada - nikastan vära
verstehen6aru `saama - aru `saada - saan aru
versuchen6`proovima - `proovida - proovin
viel4palju
vielleicht8võib-olla
vierspurig12neljarealine - neljarea`lise - neljarea`list
viertel nach (7)10veerand (kaheksa)
viertel vor (7)10kolmveerand (seitse)
Vokabel, Wort5sõna - sõna - sõna
voll11täis
von dort12kohalt
von wo?4kust?
von~hier10siit
vor10enne
vor9ees
Vorbereiten10ettevalmistamine - ettevalmistamise - ettevalmistamist
vorbereiten10ette valmistama - ette valmistada - valmistan ette
vorbereiten, anfertigen8valmistama - valmistada - valmistan
Vorbereitung10ettevalmistus - ettevalmistuse - ettevalmistust
vorgehen10ees minema - ees `minna - lähen ees
vorhaben9kavatsema - kavatseda - kavatsen
vorher, vor6ette
vorige, vorherige6eelmine - eelmise - eelmist
vorlesen11ette lugema - ette lugeda - loen ette
Vorlesung7loeng - loengu - loengut
vormittags, am Vormittag7ennelõunal
Vorname3eesnimi - eesnime - eesnime
Vorsitzender4juhataja - juhataja - juhatajat
vorstellen4tutvustama - tutvustada - tutvustan
wach werden, aufwachen11üles `ärkama - üles ärgata - `ärkan üles
wachsen4`kasvama - `kasvada - kasvan
Wadenwickel11jalamähis - jalamähise - jalamähist
Waffel6vahvel - vahvli - vahvlit
Wagen12vagun - vaguni - vagunit
wahrscheinlich10arvatavasti
wann?4millal?
warm4soe - sooja - `sooja
warten, erwarten5`ootama - oodata - `ootan
Wartezimmer11ooteruum - ooteruumi - oote`ruumi
warum?7miks?
was für ein?6milline?
was?1mis
was?6mida?
waschen7pesema - `pesta - pesen
Wasser2vesi - vee - ve`tt
wechseln, tauschen, abwechseln9vahetama - vahetada - vahetan
Wecker8äratuskell - äratuskella - äratus`kella
Weg12tee - tee - teed
wegen; vorüber10üle
weglaufen6minema jooksma - minema jooksta - jooksen minema
wegnehmen7ära võtma - ära võtta - võtan ära
weh tun13haiget tegema - haiget teha - teen haiget
weh tun, schmerzen11valutama - valutada - valutan
weil13kuna
Weissbrot13sai - saia - `saia
weit (ADV)4kaugele
weit (ADV)4kaugust
weit6`kauge - `kauge - `kauget
weit, entfernt3kaugel
weiter arbeiten8edasi töötama - edasi töötada - töötan edasi
weiter12edasi
Weitsprung10kaupushüpe - kaupushüppe - kaupushüpet
welche11milline - millise - millist
wenige7vähe
wenn?13kui
wer?1kes
Werkzeug10tööriist - tööriista - tööriista
wichtig8`tähtis - `tähtsa - `tähtsat
wie oft? 12kui `tihti?
wie, so wie, als ob7nagu
wie?1kui
wie?4kuidas?
wieder7jälle
wiederhergestellt9taastati
wiederholen6`kordama - korrata - `kordan
wiederkommen11uuesti tulema - uuesti `tulla - tulen uuesti
Wiese2aas - aasa - `aasa
wieviel10mitu, kui palju
wieviele?6kui palju?
Winter7talv - talve - talve
wir sind2me oleme
wir2meie
wirklich6tõesti
wissen6`teadma - `teada - tean
Witz5anektoot - anektoodi - andek`tooti
wo?1kus
Wochenende11nädalavahetus - nädalavahetuse - nädalavahetust
woher?13kuest
wohin?8kuhu?
wohl12küll
Wohnblock2elamuplokk - elamuploki - elemuplokki
wohnen, leben9elama - elada -elan
Wohnungsbesichtigung10korteri vaatamine - vaatamise - vaatamist
Wohnviertel9elamurajoon - elamurajooni - elamu`rajooni
Wohnzimmer5elutuba - elutoa - elutuba
wollen, *möchten5tahtma - tahta - tahan
Wäsche7pesu - pesu - pesu
Wörterbuch6sõnaraamat - sõnaraamatu - sõnaraamatut
wünschen, mögen, brauchen8`soovima - `soovida - soovin
Wüste3`kõrb - `kõrbe - `kõrbet
Zehnkronenschein9kümnekroon - kümnekrooni - kümnekrooni
zeigen7`näitama - näidata - `näitan
Zeit8aeg - aja - `aega
Zeitung5ajaleht - ajalehe - aja`lehte
Ziegenkäse9kitsejuust - kitsejuustu - kitse`juustu
ziemlich, sehr, ganz13üpris
Zigarette5sigaret - sigareti - sigaretti - sigarette
Zimmer3tuba - toa - tuba
zu Besuch10külas
zu Fuß10jala
zu spät11liiga hilja
zu viel8liiga palju
zu7juurde
Zucker7suhkur - suhkru - suhkrut
zuerst, zunächst6kõigepealt
Zugfahren12rongiga `sõitmine - ... `sõitmise - ... `sõitmist
Zuhause10kodus
Zuhause9kodu - kodu - kodu
zum Glück12õnneks
zurück7tagasi
zurückbringen10tagasi `tooma - tagasi `tuua - toon tagasi
zurückgehen12tagasi minema - tagasi `minna - lähen tagasi
zurückkommen9tagasi tulema - tagasi `tulla - tulen tagasi
zusammen10koos
zusammen9kokku
Ölzentralheizung10õlikeskküte - õlikeskkütte - ölikesk`kütet
Überraschung7üllatus - üllatuse - üllatust
Übung11harjutus - harjutuse - harjutust
öffnen13avama - avada - avan
öffnen6`lahti tegema - `lahti teha - teen `lahti
übel sein - (mir ist schlecht)11paha olema - paha olla - mul on paha
üben6harjutama - harjutada - harjutan
überhaupt7üldse
übermorgen7ülehomme
übernachten8ööbima - ööbida - ööbin
Anzahl Einträge: 1072 Letzte Änderung: 2007-10-05 11:08:47


Z U R Ü C K© 2006    Reinhold Greisbach (Institut für Linguistik - Phonetik)   &   Bille Roosmaa (Institut für nordische Philologie)
Universität zu KölnUniversität zu Köln

COPYRIGHT     IMPRESSUM